Program Hakkında


Program Hakkında

İnsanın sağlık ve beraberinde hastalık kavramına verdiği önem tüm dünyada ve ülkemizde insanlık tarihi ile gelişerek artmaktadır. Bu kavramlara hizmet eden sağlık sektöründe son yıllarda önemli gelişmeler yaşanmaktadır. ülkemizin ekonomik anlamda gelişmesiyle birlikte sağlık sektörüne verilen önem artmaktadır. Sağlık bakanlığı yayınladığı tebliğ doğrultusunda sürekli rahatsızlığı bulunan ve sürekli hastanede kalması gereken hastalar için evde hasta bakımı uygulamasını başlatmıştır. Bu kapsamda sürekli hastalığı olan ve bakıma muhtaç durumda olan hastalara ilgili sağlık personeli tarafından evinde bakım hizmeti sağlanacaktır. Yaşam koşullarının iyileşmesi ile birlikte, insanlar daha kaliteli sağlık hizmeti almayı beklemektedirler. Bu anlamda sağlık sektörüne yapılan yerli ve yabancı yatırım sayısı da artmaktadır. Bu gelişmelerin en büyük belirtisi özel hastane ve polikliniklerin sayısının artmasıdır. Ancak sağlık kuruluşlarında ve dışarıda hastaya hizmet verecek sağlık personeli aynı hızla artmamaktadır. Bu ihtiyacın karşılanmasında meslek yüksekokullarındaki sağlık programları önemli rol oynamaktadır. *Bu programda, İkinci öğretim ile de eğitim verilmektedir.

Amaç

Yaşlı bakımında ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi ve beceriye sahip olan, Yaşlının temel özelliklerini ve gereksinimlerini bilen, Mesleki etik değerlere önem veren ve uygulayan, Kaliteli bakım hizmeti sunan, Sosyal sorumluluk sahibi, Ekip çalışmasının önemine inanan sağlık teknikerleri yetiştirmektir

Hedef 

Hedefimiz ulusal ve uluslararası mesleki ölçütlere uygun olarak hazırlanmış eğitim programları aracılığı ile bilimsel, teknolojik, çağdaş değerler doğrultusunda, üstün bilgi ve beceri ile donatılmış elemanların yetişmesini sağlamak, ülkemizde sağlık teknikerlerinin yetiştirilmesinde öncü eğitim kurumları arasında olmaktır.

Kabul Şartları

YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin programından mezun olabilmesi için, Genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olması Eğitim-öğretim programında yer alan tüm zorunlu  dersleri başarması Programda öngörülen diğer tüm çalışmaları başarması Toplam 120 AKTS kredilik iş yükünü tamamlaması

Alınacak Derece

Bu programdan mezun olanlara "Önlisans Diploması" ve "Tekniker" ünvanı verilir.

Üst Kademeye Geçiş

Önlisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı olan meslek yüksekokul mezunları aşağıda belirtilen lisans programlarında eğitimlerine devam edebilirler: •Beslenme ve diyetetik •Fizyoterapi ve rehabilitasyon •Hemşirelik

İstihdam Olanakları

Programdan mezun olanların istihdam alanları şöyle sıralanabilir:  •Yaşlı bakım hizmetlerinin yürütüldüğü Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine bağlı özel, vakıf ve devlet huzurevleri ve bakımevlerinde, •Başbakanlık Aile Araştırma Kurumunda, Devlet Planlama Teşkilatı’nda, Aile Danışma Merkezlerinde, •Belediye Huzurevleri ve Bakımevlerinde • Geriatri Hastanelerinde ya da Hastanelerin Geriatri Servis ve Polikliniklerinde  •Sivil Toplum Kuruluşları ve özel kurumlarda yürütülen yaşlı bakımı hizmetlerinde •Yaşlı Bakımevlerinde, Güçsüzler Yurdunda, Yaşlılar için Gündüz Merkezlerinde, • Sağlık Müdürlüklerine bağlı birimlerdeki yaşlıya yönelik evde bakım uygulamaları hizmetlerinde, • UNICEF, ILO ve Gönüllü Kuruluşlarda, • Yaşlının evini düzenleme, korumalı meskenler gibi hizmet veren özel kuruluşlarda uzman gözetiminde çalışabilirler.

Kazanılan Derece ve Düzeyi

Önlisans

Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan ve 30 iş günü yaz stajını tamamlayan öğrenciler 4. dönem sonunda ‘Yaşlı Bakım Teknikerliği Önlisans Diploması’’ derecesi alırlar.

Tel: +90 378 223 52 14-15 Belge Geçer: +90 378 223 52 05 E-posta: shmyo@bartin.edu.tr

Copyright Yaşlı Bakım Programı